BETINGELSER

Regler, orden og renhold

  • Det henvises til bestemmelser i leiekontrakten.
  • Utlevert leiebevis skal oppbevares i bod/stand.
  • På Nedre Platå skal som hovedregel utleiers salgsutstyr benyttes. Skal annet utstyr brukes, skal dette godkjennes av utleier. Utleiers salgsutstyr på Nedre Platå, inkluderer seks bord og fast markise pr. bod. Utstyret hentes av torgets tilhenger. Ordensreglement for henger og utstyr skal følges. (Reglene står på innsiden av tilhengerdøren)
  • Leietaker plikter til enhver tid å holde leiearealet rent, ryddig og i ordentlig stand, jfr. Politivedtekten for Oslo. Leiearealet må ikke benyttes som lagerplass for varer og/eller avfall/tom emballasje. Leietaker skal hver dag sørge for bortkjøring av avfall etter virksomheten. Ved fratredelse av arealet plikter leietaker å levere leiearealet tilbake i rengjort og ryddig stand. Leietaker bærer selv alle utgifter i forbindelse med renhold og lignende ved fratredelse av leiearealet.
  • Anbringelse av gjerder og skilter er ikke tillatt, med mindre det er avtalt med utleier.
  • Parkering av kjøretøy på leiearealet er ikke tillatt.
  • Leietaker må til enhver tid rette seg etter gjeldende naborettslige regler. Arealet må ikke benyttes slik at det er til sjenanse eller ulempe for omgivelsene eller at den alminnelige frie ferdsel hindres på tilstøtende areal.
  • Det gjøres oppmerksom på krav om registrering av firma, registrering og betaling av skatt og avgifter, arbeidstillatelse og lignende krav fra offentlige myndigheter. Leietaker plikter å følge de bestemmelser som til en hver tid gjelder for slike forhold.

 

Leietakere som ikke følger utleiers anvisninger og regler kan bortvises.


Utviklet av Frameworks AS